קריאת שירות
צרו קשר
02-6414896
חיפוש חוגים ופעילויות

תקנון

תקנון מדיניות שימוש ופרטיות באתר

שימוש באתר אינטרנט זה (להלן - "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש באתר (להלן - "המשתמש") לאמור בתנאי השימוש.
מינהל קהילתי יובלים רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

ביצוע הזמנות והצטרפות לפעילות מינהל קהילתי יובלים

המשתמש יכול להזמין באמצעות האתר כרטיסים להצגות, תיאטרוני סיפור , סדנאות ופעילות במרכז לגיל הרך ושאר אירועים אשר יפורסמו מעת לעת באתר המנהל הקהילתי כרצונו.
רישומי המחשב במינהל קהילתי יובלים יהוו ראייה לכאורה לכך שהנתונים המופיעים בהם הינם הנתונים אשר נמסרו על-ידי המשתמש.
לצורך ביצוע הזמנה או הרשמה, יידרש המשתמש למסור פרטים שונים כגון : שם פרטי ושם משפחה, מס` טלפון נייד לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני , פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש וכו` .
הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך (להלן - "שדות החובה"). המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה או רישום באתר מבלי למלא את שדות החובה.
הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי. בעת הזמנת הכרטיסים באמצעות כרטיס אשראי יחויב המשתמש במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על-ידי חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה יהווה תנאי הכרחי לקבלת בקשת הלקוח לביצוע העסקה.
עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה.
ביום הפעילות – יש להגיע עם הכרטיס לצורך ביצוע תיקוף .
מודגש כי כל כרטיס הינו בעבור האירוע הספציפי אליו הוזמן וכי לא תתאפשר העברת כרטיסים מאירוע לאירוע .

ביטול הזמנה

ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות (חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו).במקרים חריגים ניתן לפנות לבקשת זיכוי בהודעה כתובה אל מייל collection@yovalim.org.il ולכל המאוחר עד 24 שעות ממועד המופע שבגינו בוצעה ההזמנה. לבקשת הזיכוי יש לצרף מסמכים מעידים.
למינהל הקהילתי שמורה הזכות לבטל אירוע ו/או לשנות מועד בהתאם להנחיות הרשומות באתר (מיעט משתתפים / הנחיות רגולטוריות / כח עליון / מחלה וכד` )
המינהל יאפשר בעת ביטול אירוע החזר כספי ו/או כרטיס למופע אחר לבחירת הלקוח ע"פ מדיניות המינהל.
המצאת פרטים כוזבים עלולה לגרור נקיטת אמצעים משפטיים. למינהל קהילתי יובלים שמורה הזכות לבטל או שלא לאשר הזמנה בשל מסירת פרטים כוזבים או אי מסירת פרטים מלאים שמסירתם נדרשה.
מינהל קהילתי יובלים רשאי למנוע מהמשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר אם מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע במינהל קהילתי יובלים ו/או הפר את תנאי מדיניות השימוש של מינהל קהילתי יובלים ו/או נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם בעבור הזמנה שביצע מהמינהל ו/או אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כשלהי.

תקלות באתר

בעת ביצוע ההזמנה באתר, כאמור לעיל וכן בעת השימוש באתר ייתכן כי יתרחשו תקלות מעת לעת אשר יימנעו מן המשתמש שימוש רציף באתר. מינהל קהילתי יובלים ייעשה ככל יכולתו לתיקון תקלות אלה , כאמור, ולמשתמש באתר לא תהיינה כל טענה בקשר עם כך כלפי המינהל.
קניין רוחני
האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד קניין רוחני אשר שייך למינהל קהילתי יובלים או לכל מי מטעמו (למשל, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר).
על המשתמש להניח כי החומרים המוצגים באתר מוגנים על-ידי דיני קניין רוחני, אלא אם כן נאמר אחרת.
אין למכור, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן החומרים שבאתר, או לעשות בהם שימוש מסחרי או ציבורי אחר, ללא קבלת הסכמת מינהל קהילתי יובלים לכך, מראש ובכתב.

הצהרת פרטיות

מינהל קהילתי יובלים מייחס חשיבות רבה לפרטיותם של משתמשי האתר.
מטרתה של הצהרה זו ושל ההוראות המפורטות להלן, הינה להסביר את מדיניות ומחויבות המינהל לשמור על פרטיות המשתמש.
הצהרה זו על הוראותיה מהווה חלק מתנאי השימוש באתר, ובעצם השימוש באתר מסכים המשתמש לאמור בה, ולכך שלא יהיו לו כלפי מינהל קהילתי יובלים כל טענות בקשר עימה.

מאגר המידע

על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. ואולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות או להירשם באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה.
המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע הזמנה, כאמור, יישמרו במאגר המידע של מינהל קהילתי יובלים

שימוש במידע

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, ייעשה על-פי תנאי מדיניות זו, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:
ביצוע הזמנות ורכישת כרטיסים להצגות, תיאטרוני סיפור ושאר אירועים המתקיימים במינהל קהילתי יובלים או מטעמו, כפי שיפורסם מפעם לפעם בפרסומי המינהל ובאתר.
משלוח מידע ופרסומים בנוגע לפעילות המינהל לכתובת הדואר האלקטרוני. המשתמש רשאי להודיע בכתב למינהל קהילתי יובלים , בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

הגבלת פרטיות

אנו מתחייבים לשמור על סודיות הלקוח, פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת ולא מועברים לצד ג` אלא בהוראת בית משפט.